Welcome to OXOGO!

 

The treasure hunt has begun!OXOGO is an adventure video game in the style of the 90's handheld consoles. Test your stealth and wit and help the main character and his dog escape from captivity. But in addition, inside the game we have hidden the clues to find a great treasure of thousands of euros. The search starts with an amount of 5000€, but a part of the game's profits will be used to increase the prize, so the more players there are, the bigger the treasure will be! Once a month, we will update on this website the amount of the treasure. You can find the terms and conditions for participating in the hunt below.

 

Solve the mystery and claim the prize for you!

 

 

Current treasure amount:

 

5193.35 €

 

Last update, May 2023.

 

 

 

TERMS AND CONDITIONS

 

What is OXOGO?

OXOGO is a retro style RPG video game. Find out here how to get it.

But also, the game hides all the necessary clues to participate in a treasure hunt for thousands of euros.

 

 

Can I play OXOGO without looking for the treasure?

Of course you can! Apart from this, OXOGO is a video game like any other, so you can play it, from the beginning to the end, and have fun without any problem.

 

Is it necessary to buy OXOGO to participate in the treasure hunt?

No. To participate in the treasure hunt it is not necessary to have a copy of the game or to sign in anywhere. Personal data will only be requested to the winner when the time comes, and in no case having purchased the video game will be required.

In addition, OXOGO is distributed under the Creative Commons license (CC BY-NC 4.0), so it is allowed to make and post audiovisual material so that others can participate in the treasure hunt without the need to own the video game.

That said, you can try to solve the mystery by playing the free Android or Linux version, with another person or by watching them play. However, if you want the prize to grow and, why not, support the developers, we encourage you to collaborate by buying a copy!

 

How much is "thousands of euros"?

The initial amount of the treasure will be 5000 euros, and it will grow with the benefits of the game. On this website you can check the amount, which will be updated monthly.

 

What is "the mystery"?

Here you can download a file. The way to claim the prize is inside, so you just have to open it. There is only one problem: the file is encrypted with an impassable password. Follow the clues and they will lead you to it.

 

Who can participate in the treasure hunt?

Everyone can participate in the treasure hunt, except the developers of this game. Minors will need the permission of their legal tutors to claim the prize.

 

Do you have to be a genius to solve it?

Anyone can solve the mystery, you don't need to be a genius. Nor do you need advanced knowledge in any specific subject. So we sincerely believe that the treasure is within the reach of anyone who is willing to put in enough interest.

 

When does this treasure hunt end?

The treasure hunt ends if someone provides the correct answer according to the instructions hidden in the encrypted file before the end of December 2025.

If no one solves it by December 2025, the deadline may be extended for two periods of one year each before declaring the prize void.

 

What happens if someone solves the mystery within the deadline?

The game developers will contact the winner and arrange with them the delivery of the entire treasure. An explanation of how the solution was obtained may be requested. The game developers reserve the right to deem the answer adequate or not.

At the time of collecting the prize, the winner is responsible for all taxes required by the Spanish legislation and that of her/his country of residence, as well as the management costs derived from the process.

 

What happens if several people solve the mystery within the deadline?

The winner will be the first person to claim the prize, provided that her/his explanation has been satisfactory. The developers of the game reserve the right to choose the winner, declare the prize void or extend the deadline if the explanation(s) are not satisfactory.

 

What happens if no one solves the mystery within the deadline?

If no one has solved the mystery by the deadline, the official answer will be published along with the corresponding explanation.

The total amount of the treasure (except the starting amount of 5000€) will be donated to free software development projects. Depending on the amount raised, donations will be made directly or through a platform or foundation for that purpose.

OXOGO has been entirely made in Linux with free software tools, since we support the accessibility they bring to anyone, regardless of their condition or possibilities. So all the code of the game (the GDevelop project) will also be released in the same time frame.

 

Acceptance of terms and conditions

Finally, the creators of the game reserve the right to modify these terms and conditions, should they deem it necessary. Therefore, please remember that participation in the treasure hunt means acceptance of these terms and conditions and acceptance of any modifications that may be made. We invite you to check this page from time to time.

The creators of the game disclaim any misuse of the product or materials derived from it by third parties, not being in any way related to possible acts aimed at hatred, discredit, deceit or intentional damage through these.

 

 

Thank you for playing OXOGO and good luck with your hunt!

 

May 30, 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen que contiene objeto, botiquín de primeros auxilios, relojDescripción generada automáticamente

 

Benvidas e benvidos a OXOGO!

 

A busca do tesouro comezou!OXOGO é un videoxogo de aventuras ao estilo das consolas portátiles dos anos 90. Pon a proba o teu sixilo e enxeño e escapa co teu can do voso cativerio. Pero ademais, dentro do xogo agochamos as pistas para atopar un gran tesouro de milleiros de euros. A busca comeza cun bote de 5000€, pero unha parte dos beneficios do xogo destinarase a incrementar o premio, polo que canta máis xente xogue, máis grande será o tesouro! Unha vez ao mes, actualizaremos nesta páxina web o importe do tesouro. Podes atopar os termos e condicións para participar na busca máis abaixo.

 

Resolve o misterio e reclama o premio!

 

 

Importe actual do tesouro:

 

5193,35 €

 

Última actualización, maio do 2023.

 

 

 

TERMOS E CONDICIÓNS

 

Que é OXOGO?

OXOGO é un videoxogo RPG de estilo retro. Pódelo conseguir aquí.

Pero, a maiores, o xogo agocha todas as pistas necesarias para participar na busca dun tesouro de milleiros de euros.

 

Podo xogar a OXOGO sen buscar o tesouro?

Por suposto! Fóra disto OXOGO é un videoxogo coma outro calquera, así que podes xogalo, pasalo e divertirte sen problema.

 

É preciso mercar OXOGO para participar na busca do tesouro?

Non. Para participar na busca do tesouro non é preciso ter unha copia do xogo ou rexistrarse en ningún lugar. Os datos persoais só serán pedidos á persoa gañadora chegado o momento e en ningún caso se lle requerirá ter mercado o videoxogo.

Ademais, OXOGO distribúese baixo a licencia Creative Commons (CC BY-NC 4.0), polo que está permitido realizar e publicar material audiovisual para que outros poidan participar da busca do tesouro sen a necesidade de posuír o xogo.

Por iso, podes intentar resolver o misterio xogando á versión gratuíta de Android ou Linux, con outra persoa ou véndoa xogar. Porén, se queres que o premio medre e, por que non, apoiar aos desenvolvedores, animámoste a colaborar mercando unha copia!

 

Canto son “milleiros de euros”?

A cantidade inicial do tesouro será de 5000 euros, e irá medrando cos beneficios do xogo. Nesta web poderás consultar o importe, que se actualizará mensualmente.

 

E en que consiste “o misterio”?

Aquí podes descargar un ficheiro. O xeito de reclamar o premio atópase no seu interior, así que só tes que abrilo. Só hai un problema: o ficheiro está encriptado cun contrasinal infranqueable. Segue as pistas e levaranche ata ela.

 

Quen pode participar na busca do tesouro?

Todo o mundo pode participar na busca do tesouro, excepto os desenvolvedores deste xogo. Os menores de idade precisarán do permiso dos seus titores legais para reclamar o premio.

 

Hai que ser un xenio para resolvelo?

Calquera pode resolver o misterio, non é preciso ser un xenio. Tampouco son necesarios coñecementos avanzados en ningunha materia específica. Así que nós cremos sinceramente que o tesouro está ao alcance de calquera que estea disposta ou disposto a poñer o suficiente interese.

 

Cando remata esta busca do tesouro?

A busca do tesouro remata se alguén proporciona a resposta correcta segundo as instrucións ocultas no ficheiro encriptado antes de que remate decembro do 2025.

Se ninguén o resolve antes de decembro do 2025, o prazo poderase prorrogar por dous períodos dun ano cada un antes de declarar o premio deserto.

 

Que ocorre se alguén resolve o misterio dentro do prazo?

Os desenvolvedores do xogo poranse en contacto coa persoa gañadora e organizarán con ela a entrega da totalidade do tesouro. Poderase solicitar unha explicación de como se obtivo a solución. Os creadores do xogo reservámonos o dereito de considerar ou non axeitada a resposta.

Á hora de cobrar o premio, a persoa gañadora farase responsable de todos os impostos esixidos pola lexislación española e do seu país de residencia, así coma dos gastos de xestión derivados do proceso.

 

Que ocorre se varias persoas resolven o misterio dentro do prazo?

A persoa gañadora será a primeira que reclamara o premio, sempre que a súa explicación fora satisfactoria. Os creadores do xogo resérvanse o dereito de escoller o gañador ou gañadora, declarar o premio deserto ou ampliar o prazo se a explicación ou explicacións non foran satisfactorias.

 

Que ocorre se ninguén resolve o misterio no prazo establecido?

Se transcorrido o prazo indicado ninguén resolvera o misterio, publicarase a resposta oficial xunto coa explicación correspondente.

O total do importe do tesouro (exceptuando os 5000€ da cantidade inicial) doarase a proxectos de desenvolvemento de software libre. Dependendo da cantidade acadada, as doazóns faranse directamente ou a través dunha plataforma ou fundación con ese fin.

OXOGO fíxose integramente en Linux con ferramentas de software libre, xa que apoiamos a accesibilidade que aportan a calquera persoa, independentemente da súa condición ou posibilidades. Así que todo o código do xogo (o proxecto de Gdevelop) se liberará tamén no mesmo prazo.

 

Aceptación dos termos e condicións.

Por último, os creadores do xogo resérvanse o dereito de modificar estos termos e condicións, se así o considerasen necesario. Polo tanto, recorda que a participación na busca do tesouro significa a aceptación destes termos e condicións e a aceptación das modificacións que poidan levarse a cabo. Invitámoste a que revises de vez en cando esta páxina.

Os creadores do xogo desenténdense do mal uso do produto ou dos materiais derivados do mesmo por parte de terceiros, non quedando de xeito algún relacionados con posibles actos que teñan como obxecto o odio, o desprestixio, o engano ou danos intencionados a través de estes.

 

 

Grazas por xogar a OXOGO, desfrútao e moita sorte coa busca!

 

30 de maio de 2022.

 

Imagen que contiene Código QRDescripción generada automáticamente TextoDescripción generada automáticamente

 

 

 

 

 

Imagen que contiene objeto, botiquín de primeros auxilios, relojDescripción generada automáticamente

 

Te damos la bienvenida a OXOGO!

 

¡La búsqueda del tesoro ha comenzado!OXOGO es un videojuego de aventuras al estilo de las consolas portátiles de los 90. Pon a prueba tu sigilo e ingenio y ayuda al protagonista y su perro a escapar de su cautiverio. Pero además, dentro del juego hemos ocultado las pistas para encontrar un gran tesoro de miles de euros. La búsqueda comienza con un bote de 5000€, pero una parte de los beneficios del juego se destinará a incrementar el premio, por lo que cuantos más jugadores haya ¡más grande será el tesoro! Una vez al mes, actualizaremos en esta página web el importe del tesoro. Puedes encontrar los términos y condiciones para participar en la búsqueda más abajo.

 

¡Resuelve el misterio y reclama el premio!

 

 

Importe actual del tesoro:

 

5193,35 €

 

Última actualización, mayo de 2023.

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES

 

¿Qué es OXOGO?

OXOGO es un videojuego RPG de estilo retro. Infórmate aquí de cómo conseguirlo.

Pero además, el juego esconde todas las pistas necesarias para participar en una búsqueda del tesoro de miles de euros.

 

¿Puedo jugar a OXOGO sin buscar el tesoro?

¡Por supuesto! Al margen de esto, OXOGO es un videojuego como otro cualquiera, así que puedes jugarlo, pasarlo y divertirte sin problema.

 

¿Es necesario comprar OXOGO para participar en la búsqueda del tesoro?

No. Para participar en la búsqueda del tesoro no es necesario tener una copia del juego o registrarse en ningún lugar. Los datos personales solo serán solicitados a la persona ganadora llegado el momento, y en ningún caso se le requerirá tener comprado el videojuego.

Además, OXOGO se distribuye bajo la licencia Creative Commons (CC BY-NC 4.0), por lo que está permitido realizar y publicar material audiovisual para que otros puedan participar en la búsqueda del tesoro sin la necesidad de poseer el videojuego.

Por eso, puedes intentar resolver el misterio jugando a la versión gratuita de Android o Linux, con otra persona o viéndola jugar. Sin embargo, si quieres que el premio crezca y, por qué no, apoyar a los desarrolladores, ¡te animamos a colaborar comprando una copia!

 

¿Cuánto son "miles de euros"?

La cantidad inicial del tesoro será de 5000 euros, e irá creciendo con los beneficios del juego. En esta web podrás consultar el importe, que se actualizará mensualmente.

 

¿En qué consiste "el misterio"?

Aquí puedes descargar un archivo. La forma de reclamar el premio se encuentra en su interior, así que sólo tienes que abrirlo. Sólo hay un problema: el archivo está encriptado con una contraseña infranqueable. Sigue las pistas y te llevarán hasta ella.

 

¿Quién puede participar en la búsqueda del tesoro?

Todo el mundo puede participar en la búsqueda del tesoro, excepto los desarrolladores de este juego. Los menores de edad precisarán del permiso de sus tutores legales para reclamar el premio.

 

¿Hay que ser un genio para resolverlo?

Cualquiera puede resolver el misterio, no hace falta ser un genio. Tampoco son precisos conocimientos avanzados en ninguna materia específica. Así que nosotros creemos sinceramente que el tesoro está al alcance de cualquiera que esté dispuesto a poner el suficiente interés.

 

¿Cuándo termina esta búsqueda del tesoro?

La búsqueda del tesoro termina si alguien proporciona la respuesta correcta según las instrucciones ocultas en el archivo encriptado antes de que finalice diciembre de 2025.

Si nadie lo resuelve antes de diciembre de 2025, el plazo podrá prorrogarse por dos períodos de un año cada uno antes de declarar el premio desierto.

 

¿Qué ocurre si alguien resuelve el misterio dentro del plazo?

Los desarrolladores del juego se pondrán en contacto con la persona ganadora y organizarán con ella la entrega de la totalidad del tesoro. Se podrá solicitar una explicación de cómo se obtuvo la solución. Los creadores del juego nos reservamos el derecho a considerar o no adecuada la respuesta.

A la hora de cobrar el premio, la persona ganadora se hace responsable de todos los impuestos exigidos por la legislación española y de su país de residencia, así como de los gastos de gestión derivados del proceso.

 

¿Qué ocurre si varias personas resuelven el misterio dentro del plazo?

La persona ganadora será la primera que haya reclamado el premio, siempre que su explicación haya sido satisfactoria. Los creadores del juego se reservan el derecho a escoger el ganador, declarar el premio desierto o ampliar el plazo si la explicación o explicaciones no fuesen satisfactorias.

 

¿Qué ocurre si nadie resuelve el misterio en el plazo establecido?

Si transcurrido el plazo indicado nadie hubiese resuelto el misterio, se publicará la respuesta oficial junto con la explicación correspondiente.

El importe total del tesoro (salvo los 5000€ de la cantidad inicial) se donará a proyectos de desarrollo de software libre. Dependiendo de la cantidad alcanzada, las donaciones se harán directamente o a través de una plataforma o fundación con ese fin.

OXOGO ha sido realizado íntegramente en Linux con herramientas de software libre, ya que apoyamos la accesibilidad que aportan a cualquier persona, independientemente de su condición o posibilidades. Así que todo el código del juego (el proyecto de GDevelop) se liberará también en el mismo plazo.

 

Aceptación de los términos y condiciones

Por último, los creadores del juego se reservan el derecho de modificar estos términos y condiciones, si así lo consideraran necesario. Por lo tanto, recuerda que la participación en la búsqueda del tesoro significa la aceptación de estos términos y condiciones y la aceptación de las modificaciones que puedan llevarse a cabo. Te invitamos a que revises de vez en cuando esta página.

Los creadores del juego se desentienden del mal uso del producto o de los materiales derivados del mismo por parte de terceros, no quedando de ninguna manera relacionados con posibles actos que tengan como objeto el odio, el desprestigio, el engaño o daños intencionados a través de estos.

 

 

¡Gracias por jugar a OXOGO y mucha suerte con la búsqueda!

 

30 de mayo de 2022.

 

TextoDescripción generada automáticamente